Polityka prywatności

Jesteśmy zobowiązani do ochrony Twojej prywatności.

Korzystając ze Strony i/lub usług Spółki, Klient wyraża zgodę na Przetwarzanie Danych Osobowych Klienta zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności i Polityką Plików Cookies. Upoważnieni pracownicy Spółki w oparciu o zasadę „poznaj swojego klienta” mogą wykorzystywać informacje zebrane od Klientów w celu oceny możliwości świadczenia usługi na rzecz danego Klienta.

Zasady ochrony danych

Podczas przetwarzania danych osobowych firma przestrzega następujących zasad:

  • Przetwarzanie jest zgodne z prawem, uczciwe i przejrzyste. Nasze działania związane z Przetwarzaniem mają podstawy prawne i zawsze uwzględniamy Twoje prawa przed Przetwarzaniem Danych Osobowych. Informacje o Przetwarzanych Danych Osobowych są dostępne na żądanie.
  • Przetwarzanie jest ograniczone do jego celu. Czynności przetwarzania odpowiadają celowi, dla którego zostały zebrane Dane Osobowe.
  • Przetwarzanie odbywa się przy minimalnych danych. Gromadzimy i przetwarzamy minimalną ilość Danych Osobowych wymaganych do dowolnego celu.
  • Przetwarzanie jest ograniczone czasowo. Dane osobowe nie będą przechowywane dłużej niż to konieczne.
  • Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić dokładność danych.
  • Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić integralność i poufność danych.

Cele przetwarzania

Dane Osobowe dotyczące Klienta są zbierane w celu umożliwienia Spółce świadczenia usług, a także w następujących celach: analityka, optymalizacja i dystrybucja ruchu oraz usługi platformowe i hosting.

Klient może znaleźć dalsze szczegółowe informacje o takich celach przetwarzania oraz o konkretnych Danych Osobowych wykorzystywanych do każdego celu w odpowiednich sekcjach tego dokumentu.

Analityka

Usługi zawarte w tej sekcji umożliwiają Spółce monitorowanie i analizowanie ruchu internetowego i mogą być wykorzystywane do śledzenia zachowania Klienta.

Google Analytics (Google Inc.)

Google Analytics to usługa analizy internetowej świadczona przez Google Inc. („Google”). Google wykorzystuje zebrane dane do śledzenia i sprawdzania korzystania z tej aplikacji, przygotowywania raportów o jej działaniach i udostępniania ich innym usługom Google. Google może wykorzystać zebrane dane do kontekstualizacji i personalizacji reklam własnej sieci reklamowej.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone - Polityka prywatności - Rezygnacja. Uczestnik Tarczy Prywatności.

Zebrane dane osobowe - pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.

Optymalizacja i dystrybucja ruchu

Ten rodzaj usługi umożliwia tej Aplikacji dystrybucję jej treści za pomocą serwerów zlokalizowanych w różnych krajach i optymalizację ich wydajności. Dane Osobowe przetwarzane są w zależności od cech i sposobu realizacji tych usług. Ich funkcją jest filtrowanie komunikacji pomiędzy tą Aplikacją a przeglądarką Klienta. Biorąc pod uwagę powszechną dystrybucję tego systemu, trudno jest określić lokalizacje, do których przekazywane są treści mogące zawierać dane osobowe.

Rozbłysk chmur (Rozbłysk chmur)

Cloudflare to usługa optymalizacji i dystrybucji ruchu świadczona przez CloudFlare Inc. Sposób integracji Cloudflare oznacza, że ​​filtruje ona cały ruch za pośrednictwem tej Aplikacji, tj. komunikację między tą Aplikacją a przeglądarką Klienta, jednocześnie umożliwiając Zebrane.

Zebrane dane osobowe: pliki cookie i różne rodzaje danych określone w polityce prywatności.

Miejsce przetwarzania - Stany Zjednoczone - Polityka prywatności.

Dane osobowe gromadzone przez firmę

Adres e-mail Klienta, imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres dostawy itp. – głównie informacje, które są niezbędne do dostarczenia produktu/usługi lub do poprawy doświadczeń klienta ze Spółką. Spółka przechowuje informacje, które Klient przekazuje, aby móc komentować lub wykonywać inne czynności na stronie internetowej. Informacje te obejmują na przykład imię i nazwisko oraz adres e-mail.

Informacje o urządzeniu przy użyciu następujących technologii:

  • Pliki Cookies - pliki danych, które są umieszczane na urządzeniu lub komputerze i często zawierają anonimowy unikalny identyfikator. Więcej informacji na temat plików cookie i ich wyłączania można znaleźć na stronie http://www.allaboutcookies.org.
  • Pliki dziennika – śledź działania zachodzące w Witrynie i zbieraj dane, w tym adres IP, typ przeglądarki, dostawcę usług internetowych, strony odsyłające/wyjścia oraz znaczniki daty/czasu. Adresy IP nie są powiązane z informacjami umożliwiającymi identyfikację osoby. Informacje te nie są udostępniane stronom trzecim i są wykorzystywane wyłącznie w Firmie na zasadzie niezbędnej wiedzy. Wszelkie indywidualnie identyfikowalne informacje związane z tymi danymi nigdy nie będą wykorzystywane w inny sposób niż podany powyżej bez Twojej wyraźnej zgody.

Media

Jeśli przesyłasz zdjęcia na stronę internetową, powinieneś unikać przesyłania zdjęć z wbudowanymi danymi lokalizacji (EXIF GPS). Odwiedzający stronę mogą pobrać i wyodrębnić dane dotyczące lokalizacji z obrazów na stronie internetowej.

Szczegóły zamówienia 

Kiedy dokonujesz zakupu lub próbujesz dokonać zakupu za pośrednictwem strony internetowej, zbieramy od Ciebie określone informacje, w tym imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres wysyłki, informacje o płatnościach, adres e-mail i numer telefonu. Informacje te nazywamy „Informacjami o zamówieniu”.

Ponadto informacje te są przetwarzane przez system WooCommerce (Automattic, Inc.), faktura jest generowana i widziana przez firmę kurierską.

Jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe?

Korzystamy z Informacji o Zamówieniu, które zbieramy ogólnie w celu realizacji wszelkich zamówień złożonych za pośrednictwem strony internetowej (w tym przetwarzania informacji o płatnościach, organizowania wysyłki oraz dostarczania faktur i/lub potwierdzeń zamówień).

Korzystamy z informacji o urządzeniach, które gromadzimy, aby pomóc nam monitorować potencjalne ryzyko i oszustwa (w szczególności adres IP), a bardziej ogólnie ulepszyć i zoptymalizować naszą stronę internetową (na przykład, generując analizy dotyczące sposobu, w jaki nasi klienci przeglądają i wchodzą w interakcję z witryną) oraz do oceny sukcesu naszych kampanii marketingowych i reklamowych).

Korzystamy z Google Analytics, aby pomóc nam zrozumieć, w jaki sposób nasi klienci korzystają ze strony internetowej – możesz przeczytać więcej o tym, jak Google wykorzystuje Twoje dane osobowe tutaj: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/. Możesz też zrezygnować z Google Analytics tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout .

W niektórych przypadkach do Danych Osobowych mogą mieć dostęp określone rodzaje osób odpowiedzialnych za działanie tej Aplikacji (administracja, sprzedaż, marketing, wsparcie prawne, administracja systemem) lub podmioty zewnętrzne (zewnętrzni dostawcy techniczni, listonosze, dostawcom hostingu, firmom IT, agencjom komunikacyjnym) wyznaczonym, w razie potrzeby, jako Podmioty Przetwarzające Dane przez Spółkę. Firma może zażądać zaktualizowanej listy tych stron.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Jeśli zostawisz komentarz, komentarz i jego metadane zostaną zatrzymane na czas nieokreślony. Dzięki temu możemy automatycznie rozpoznawać i zatwierdzać wszelkie komentarze uzupełniające zamiast trzymać je w kolejce moderacji.

W przypadku użytkowników zarejestrowanych na naszej stronie internetowej przechowujemy również dane osobowe, które podają w swoich profilach użytkowników. Wszyscy użytkownicy mogą zobaczyć, edytować lub usunąć swoje dane osobowe w dowolnym momencie (z wyjątkiem tego, że nie mogą zmienić swojej nazwy użytkownika). Administratorzy serwisu również mogą przeglądać i edytować te informacje.

Składając zamówienie za pośrednictwem tej strony internetowej, będziemy utrzymywać informacje o zamówieniu w naszych rejestrach, dopóki nie zażądasz usunięcia tych informacji.

Pliki cookie są przechowywane przez miesiące 12.

Jakie masz prawa do swoich danych osobowych?

Jeśli masz konto na tej stronie lub zostawiłeś komentarze, możesz poprosić o otrzymanie wyeksportowanego pliku danych osobowych, które posiadamy na Twój temat, w tym wszelkich danych, które nam przekazałeś. Możesz również zażądać, abyśmy usunęli wszelkie Twoje dane osobowe, które posiadamy. Nie obejmuje to żadnych danych, które jesteśmy zobowiązani zachować ze względów administracyjnych, prawnych lub bezpieczeństwa.

Możesz poprosić o swoje dane, wysyłając wiadomość e-mail na adres support@ticdistribution.com.

Nie sprzedamy, nie udostępnimy ani nie udostępnimy Twoich danych osobowych żadnej stronie trzeciej ani nie wykorzystamy Twojego adresu e-mail w przypadku niezamówionych wiadomości. Wszelkie wiadomości e-mail wysyłane przez Spółkę będą miały związek wyłącznie ze świadczeniem uzgodnionych usług i produktów.

Linki do tej strony

Nie możesz tworzyć linków do żadnej strony tej witryny bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Jeśli utworzysz łącze do strony tej Witryny, robisz to na własne ryzyko i zastosowanie będą miały wyłączenia i ograniczenia określone w niniejszych Warunkach świadczenia usług.

Linki z tej strony

Nie monitorujemy ani nie przeglądamy zawartości witryn internetowych innych podmiotów, które są połączone z tą witryną. Opinie wyrażone lub materiały pojawiające się na takich stronach internetowych niekoniecznie są udostępniane lub popierane przez nas i nie powinny być traktowane jako wydawca takich opinii lub materiałów.

Należy pamiętać, że nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności ani zawartość takich witryn. Zachęcamy naszych użytkowników, aby byli świadomi, kiedy opuszczają naszą witrynę internetową i zapoznali się z oświadczeniami o ochronie prywatności tych witryn. Przed ujawnieniem im jakichkolwiek danych osobowych należy samodzielnie ocenić bezpieczeństwo i wiarygodność każdej innej witryny internetowej połączonej z tą witryną lub dostępnej za jej pośrednictwem. Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody w jakikolwiek sposób, w jakikolwiek sposób spowodowane, wynikające z ujawnienia danych osobowych stronom trzecim.

Obowiązujące prawo i jurysdykcja

Niniejsze Warunki świadczenia usług podlegają prawu łotewskiemu.

Sądy łotewskie mają wyłączną jurysdykcję nad wszystkimi roszczeniami lub sporami (umownymi lub pozaumownymi) powstałymi w związku z niniejszymi Warunkami świadczenia usług, w tym zamówieniami na Towary, lub w związku z nimi.

Wszelkie spory powstałe w związku z niniejszym Regulaminem będą rozwiązywane w drodze negocjacji. Jeżeli nie można osiągnąć porozumienia, konflikty będą rozstrzygane w sądzie Republiki Łotewskiej zgodnie z procedurami określonymi w aktach prawnych.

Powiadomienie o zmianach

Firma zastrzega sobie prawo do zmiany i zmiany niniejszych Warunków świadczenia usług według własnego uznania. Klient będzie podlegał niniejszym Warunkom świadczenia usług, które obowiązują w chwili złożenia przez Klienta zamówienia Towaru z Serwisu.

Jeśli jakiekolwiek zmiany w niniejszych Warunkach świadczenia usług są wymagane przez prawo lub organ rządowy, zmiany mogą dotyczyć zamówień wcześniej złożonych przez Klienta.

Poprzez dalsze korzystanie z Serwisu Klient akceptuje wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu.

Inna prowizja

Zatwierdzając niniejsze Warunki świadczenia usług, Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że z zastrzeżeniem przepisów łotewskiej ustawy o zapobieganiu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i proliferacji oraz dyrektywy (UE) 2018/843 Parlamentu Europejskiego i Rady, Spółka może w dowolnym momencie zażądać informacji dotyczących pochodzenia środków wykorzystanych w transakcjach, rzeczywistych beneficjentów itp. oraz zażądać przedłożenia dokumentów potwierdzających. W przypadku, gdy Klient nie przekaże żądanych informacji, Spółka ma prawo zawiesić współpracę do czasu otrzymania niezbędnych informacji i dokumentów.

Zgodnie z Dyrektywą 2000/31 / WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. Oraz przepisami Ustawy o usługach społeczeństwa informacyjnego, Spółka jest pośrednikiem w świadczeniu usług.

Ostatnia aktualizacja: 20th z września 2021

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj 15% zniżki na pierwsze zamówienie
Wysyłamy okazjonalne promocje i ważne wiadomości. Bez spamu!